Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสาวลักขณา ไชยโพธิ์
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
สิบเอกไพรวรรณ ธนูผาย
นางจิตราภา เสือพงษ์
นายอดิศร สุทนต์
นักวิชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
นักพัฒนาชุมชน
     
นางสาววีรินทร์ สติปัญ
นางสาวหรรษา โอชาพันธ์
สิบเอกสุรชัย วงศ์อารีย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
     
   
นางสมพร สามสี
   
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวรัตนาภรณ์ ดำพะธิก
นางสาวชลาลัย โพธิ์ขาว
นางสาวนรินทร์ธิกานต์ คงคาพันธ์
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นายสันติ ดวงศรี
นางสาวเบญจรัตน์ นาโสก
นางสมบัติ เสาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานทั่วไป
     
นายแก้วประเสริฐ ด้วงทอง
นายศราวุธ ถนอมทรัพย์
นายแสวง สมเนตร
พนักงานขับรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
     
   
นายกันหา พงษ์ถนอม
   
พนักงานประจำรถขยะ