Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ตก [ 06/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง [ 06/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก [ 06/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี [ 06/03/61 ]
ราคากลางโครงการยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ [ 05/03/61 ]
ราคากลางโครงการยกระดับถนนลูกรัง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านร่องก่อ [ 05/03/61 ]
ราคากลางโครงการยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก [ 05/03/61 ]
ราคากลางโครงการยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไข่นก [ 05/03/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 02/11/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกน้ำภายในบริเวณ อบต.โพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชาบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชาบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/06/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชาบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/06/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 11/05/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก ตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 24/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา [ 12/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก [ 24/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา [ 12/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี [ 24/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านลิ้นไม้ ตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 22/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 22/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 22/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 22/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 22/03/60 ]
ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปี 2560 [ 21/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านลิ้นไม้ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/09/59 ]
ราคากลางโครงการยกระดับลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านร่างก่อ, หมู่ที่ 3 บ้านหนองไข่นก, หมู่ที่ 11 บ้านนาดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/09/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concreate หนา 4 เซนติเมตร หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ตก [ 22/09/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concreate หนา 4 เซนติเมตร หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก [ 22/09/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ [ 09/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 บ้านนาดง [ 09/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำลือชา หมู่ที่ 2 [ 04/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอร.49 ท่อ บ้านลิ้นไม้ หมู่ที่ 13 [ 04/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้งมั่ง หมู่ที่ 7 [ 04/02/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/01/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านสร้างขุนศรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 18/12/58 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหนองฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 18/12/58 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 30/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง [ 07/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไข่นก [ 07/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี [ 07/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านลิ้นไม้ [ 07/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาดง [ 19/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคำลืชา [ 19/08/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปูกระเบื่องแกรนนิตโด้) หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/06/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 12/05/58 ]