Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นไปด้วยความเหมาะสมเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามระเบียบกฏหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อทราบโดยทั่วกัน