Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 15/06/60 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ไหญ่ [ 13/06/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 01/02/60 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ [ 24/09/59 ]
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน (Asphaltic Concreate) จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29/09/59 ]
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ตก หมู่ 8 ถึง บ้านสร้างเม็ก หมู่ 4 [ 13/01/59 ]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ตก หมู่ 8 ถึง บ้านสร้างเม็ก หมู่ 4 [ 13/01/59 ]
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ [ 08/01/59 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/09/58 ]
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/09/58 ]
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านลิ้นไม้ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/09/58 ]
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/09/58 ]
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไข่นก บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/09/58 ]
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/09/58 ]
สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ [ 08/06/58 ]