Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 2 อัตรา นั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

นำโดยนายไพบูลย์  ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน

ร่วมต่อต้านการทุจริตคิดโกงชาติ  โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  เรื่อง 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งมอบวัสดุการแพทย์ให้แก่ cg งบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลโพธิ์ใหญ่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. 
นายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบวัสดุการแพทย์ให้แก่ cg งบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลโพธิ์ใหญ่
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่


 

 

นายไพบูลย์ ดวงศรี อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน " อำเภอสะอาด " ระดับจังหวัด

มื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ ดวงศรี อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน " อำเภอสะอาด " ระดับจังหวัด พร้อมทั้ง อบต.โพธิ์ใหญ่ร่วมจัดนิทรรศการขยะเหลือใช้เพื่อนำมารีไซเคิล วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีความร่วมมือ จากทุกส่วนราชการ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดการคัดเลือก " อำเภอสะอาด "จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน อำเภอสิรินธร อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อคัดเลือก " อำเภอสะอาด " จำนวน 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 2 3 และชมเชย อีก 2 อันดับ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ

 

 

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ตามที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายหลัก ม.7 บ้านบังมั่ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนนั้น โดยสภาพที่ไฟทางจะต้องติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร จึงได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกฟ้าผ่า ประกอบกับการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และผลจากกระแสไฟฟ้าตกทำให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถให้แสงสว่างได้ กองช่าง อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
1.เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างกับผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเวลากลางคืน
2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
3. ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนในเวลากลางคืน
หากว่าชาวตำบลโพธิ์ใหญ่ท่านใด พบเห็นว่าไฟฟ้าสาธารณะจุดใดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม หรือชำรุด ก็สามารถแจ้ง อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้ตลอดเวลา โดยสามารถแจ้งผ่านทางสมาชิกสภา อบต.ในหมู่บ้านของท่าน หรือจะแจ้งผ่าน FACEBOOK ได้ตลอดเวลาครับ ขอขอบคุณครับ

 

 

โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2561

มื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 
นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ 
ร่วมเป็นประธานเป็นพิธีเปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนตนเองตามแนวทางประชารัฐ และเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคำลือชา ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 

 

 

โครงการให้ความรู้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นำโดยนายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรมให้ความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุขให้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขในตำบลโพธิ์ใหญ่แบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 21