Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 Sep 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 12 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 7 | Total Subjects: 5
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 2 อัตรา นั้น 

Register to read more...

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

นำโดยนายไพบูลย์  ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน

ร่วมต่อต้านการทุจริตคิดโกงชาติ  โดยพร้อมเพรียงกัน

Register to read more...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  เรื่อง 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา นั้น

Register to read more...

ส่งมอบวัสดุการแพทย์ให้แก่ cg งบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลโพธิ์ใหญ่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. 
นายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบวัสดุการแพทย์ให้แก่ cg งบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลโพธิ์ใหญ่
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่


{gallery}016{/gallery}

 

 

นายไพบูลย์ ดวงศรี อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน " อำเภอสะอาด " ระดับจังหวัด

มื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ ดวงศรี อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน " อำเภอสะอาด " ระดับจังหวัด พร้อมทั้ง อบต.โพธิ์ใหญ่ร่วมจัดนิทรรศการขยะเหลือใช้เพื่อนำมารีไซเคิล วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีความร่วมมือ จากทุกส่วนราชการ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดการคัดเลือก " อำเภอสะอาด "จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน อำเภอสิรินธร อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อคัดเลือก " อำเภอสะอาด " จำนวน 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 2 3 และชมเชย อีก 2 อันดับ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ

{gallery}015{/gallery}

 

 

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ตามที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายหลัก ม.7 บ้านบังมั่ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนนั้น โดยสภาพที่ไฟทางจะต้องติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร จึงได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกฟ้าผ่า ประกอบกับการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และผลจากกระแสไฟฟ้าตกทำให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถให้แสงสว่างได้ กองช่าง อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
1.เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างกับผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเวลากลางคืน
2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
3. ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนในเวลากลางคืน
หากว่าชาวตำบลโพธิ์ใหญ่ท่านใด พบเห็นว่าไฟฟ้าสาธารณะจุดใดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม หรือชำรุด ก็สามารถแจ้ง อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้ตลอดเวลา โดยสามารถแจ้งผ่านทางสมาชิกสภา อบต.ในหมู่บ้านของท่าน หรือจะแจ้งผ่าน FACEBOOK ได้ตลอดเวลาครับ ขอขอบคุณครับ

{gallery}014{/gallery}

 

 

โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2561

มื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 
นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ 
ร่วมเป็นประธานเป็นพิธีเปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนตนเองตามแนวทางประชารัฐ และเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคำลือชา ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 

{gallery}013{/gallery}

 

 

โครงการให้ความรู้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นำโดยนายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรมให้ความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุขให้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขในตำบลโพธิ์ใหญ่แบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข

Register to read more...

Page 1 of 21