Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางสาวปณิตา คูณทาการ
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางวาสนา พิจิตรธรรม
นางธัญญาภรณ์ มากดี
นางณพิชญ์ชญานิศ อินทร์งาม
นักวิชาการศึกษา
สันทนาการ
เจ้าพนักงานธุรการ
     
 
นางปุญญิศา ดำพะธิก
นางสุจิตราวดี สมัครวงศ์
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวเพ็ญพิชญา มงคลแก้ว
นางรัชดา สมโชค
นางสาวพลอยฉัตรชนก แสนทวีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป