Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายธนัยนันท์ ลุนพรหม
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นายโชคพิพัฒน์ บุญไธสง
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางสาวลักขณา ไชยโพธิ์
 
นางณัฏฐ์วรินท์ มังกรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายอภิรมย์ เรกะสันต์
 
นางสาวปณิตา คูณทาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม