Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายถาวร แสงโมลา
 
 
ประธานสภา
 
     
 
นายสมาน วงศรีพรม
 
นายธนัยนันท์ ลุนพรหม
รองประธาน
 
ปลัด/เลขานุการสภา
     
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายบัว สัทธรรม
นายทองพูล ปะถะมา
นายมนตรี สีสันต์
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายสมาน วงศรีพรม
นายบุญทัน เสาสี
นายเสกสิทธิ์ ดำพธิก
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
     
นายคำพูน อัปกาญจน์
นายสุนทร จันฑาพุฒ
นายอำพร สุวรรณตี๋
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายวันดี สิงห์โงน
นายสุริยา กุคำใส
นายกันหา กุคำสร้าง
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
     
นางนิตยา แสนโสม
นางพิกุล ภัทรตานนท์
นางเกวลิน ทะวงษา
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
     
นายอรุณ โสภาสิน
นายอุดร บุเงิน
นายถาวร แสงโมลา
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
     
นายดำรง บรรทะท้าว
นายสมใจ บุญไพโรจน์
นายบันจง คงวิสุทธิ์
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
     
นายวุฒิกรณ์ ก้อนเรณู
นายประเสริฐ สารทอง
นายริสอน แสงสุขาว
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 12
     
 
นายสมพัก ศิริมูล
นายสุวรรณษี วงษ์ใหญ่
 
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13