Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

      ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เดือน 2561 และนายอำเภอวารินชำราบ ได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<