Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอวารินชำราบ ประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 22 กิโลเมตร เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่มีอาณาเขตโดยประมาณ 46,250 ไร่ โดยมีอาณาเขตทั้งที่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอเดียวกันและติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในอำเภออื่นในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

 

 

1.2 เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีเนื้อที่โดยประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 46,250 ไร่ แยกเป็น

 

1.3 ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นที่ราบ และมีน้ำไหลผ่านตลอดปี มีลำห้วยที่สำคัญคือ ลำห้วยข้าวสาร ลำห้วยตองแวด สภาพเนื้อดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่

 

1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล

 

1.6 จำนวนประชากร/ครัวเรือน

จำนวนประชากร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ประชากรรวมทั้งหมด 7,727 คน แยกเป็นเพศชาย 3,946 คน เพศหญิง 3,781 คน ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 1,907 หลังคาเรือน

(ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558)

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 รายได้ครัวเรือน เฉลี่ย 237,629 บาท/ปี รายได้บุคคล เฉลี่ย 56,138 บาท/ปี (ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล )

2.2 อาชีพ

 

2.3 หน่วยธุรกิจในเขตการปกครองของ อบต.

 

3. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา

(ข้อมูล: องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ปี 2558)

(ข้อมูล: จัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือนระดับตำบล (จปฐ.) ปี 2558)

 

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

 3.3 การสาธารณสุข

 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

 

4.2 การโทรคมนาคม

 

4.3 การไฟฟ้า

 

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

5. ข้อมูลอื่น ๆ

5.1.1 มวลชนจัดตั้ง

 

6. ศักยภาพในตำบล

1) จำนวนบุคลากร

 

2) ระดับการศึกษา

 

3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

รายได้ประจำปีงบประมาณ 2558 (ณ เดือน พ.ค.58) 20,825,989.62 บาท แยกเป็น

 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1) การรวมกลุ่มของประชาชน

แยกประเภทกลุ่ม

 

2.) จุดเด่นของพื้นที่

1. พื้นที่การคมนาคมในตำบล ระหว่างตำบลสะดวก และที่ตั้งไม่ไกลจากตัวอำเภอ จังหวัด

2. มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้าน

3. มีน้ำประปาและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่ออุปโภคบริโภคและใช้การเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง

4. ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาและสถานที่ราชการ เช่น วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี, ศูนย์สุขภาพเขต 7 อุบลราชธานี ,โรงเรียนฯลฯ

5. พื้นที่ทุกส่วนของตำบลไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเกิดอุทกภัย วาตะภัย ธรณีพิบัติภัย หรือภัย ธรรมชาติที่รุนแรง

6. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หนอง ห้วย และมีน้ำไหลผ่านเกือบตลอดปี เหมาะ แก่การทำการเกษตร